[İndir] Buğu Yazar Nihan Kaya Yazar Nihan Kaya – chiangshistory.org

No Way Down hEnizin dibinden bir an bile ayr lamazm Deniz gidip gidip gelir karaya vurur veyaer yeri dola p sonunda Su Halinde Topra A Geri halinde topra a geri nermi FAKAT TABLOYA YUKAR DAN BAK LD tabloya yukar dan bak ld yerle bir olan asl nda deniz de ilmi Pulled Thread Embroidery hep karaym Kara zelzeleyle yerinden oynarm sakin g r nse de midesinde lavlar kaynay p durur karaer daim mide kramplar yla k vran r bazen de kusarm azen elden ayaktan d ermi Bazen a l ktan susuzluktan iflah kesilir yine de erkekli ine yediremedi inden ses etmezmi Deniz ise bazen karan n bu kaypakl n n etkisiyle bazen de s rf kendi istedi i i in dalgalan r ta ar gezer dola r gider gelir ama sonunda English Humour for Beginners hep d ner yine kendisini bulurmu nip ksa bile seviyesi asl ndaep ayn kal rm Halbuki kara bir dahaki sars nt ya bulant ya kadar kaskat kesilir yerinden oynamazm ac s i ine otururmu o de i emez Absolutely on Music hareket edemezmi Karaya ayak basmak diyenler zemin diyenler sa lam diyenler asl ndaep aldan rm Ama aldand klar n karan n bir sonraki ihanetine kadar The Ransom of Mercy Carter hep unutur karaya s nmay denize s nmaktan daha g venilir zannederlermi Nihan Kaya kurgusu g zel bir yazar Okudu um ilk kitab olmas na ra men roman n ger ekle ger e in de kurgu ilearmanlan p #okuyucuya sunulmas kitab n sonuna kadar okuyan diri tutmay ba ar yorBlog yorumum 25 Sayfadan a #sunulmas kitab n sonuna kadar okuyan diri tutmay ba ar yorBlog yorumum 25 Sayfadan a olmak b yle bir ey demek ki M thi bir yazar Nihan Kaya Everest bask s n n sonunda yazar n kitapla ilgili notu ve kitap yay nland ktan bir s re sonra yazarla yap lm bir s yle i var bunu sevdim Kitab n Dergah bask s yla Everest bask s aras nda ciddi farklar var m diye phelendim s yle ideki baz ifadeler y z nden G zel Gone for Good hikaye Nihan Kaya evrenini seviyorsan z tavsiye olunur Gizli zne ye g re ok daha kolay okunuyor daha bu ulu ama Gizli zne gibi ta gibi oturmuyor insan n i ine Bana Elif afak kitaplar nat rlatt neden bilmem b yle sanki mesela Filistin den bahsediyor kitap ama bi yabanc g zlemci Lallieva (Alice Allevi, havas var Bireysel ac lar devletlerin sava lar n olu turdu u ac larla yar abilir demi gibi geldi bu dao uma gitmedi Nur u daha y celtsin istedim yazar yani ben Nur u tuttum yazar Yasef i tutuyor gibi issettim Bu da kitab bu ulu k l yor i te Nihan Han m buralar okudu u i in biraz da tedirgin yaz yorum Mis gibi yazar bulmu uz kitaplar na laf ediyormu uz gibi olmas n Nihan an ma sevgiler i ekler bana di er kitaplar n n yolla. Ikkat çekiyor Bu açıdan roman gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir sarkaç gibi Nihan Kaya bu eseriyle roman türünün ülkemizdeki son modern örneklerinden birini veriyo. .
Okudu um ilk Nihan Kaya kitab Yazar n Psikanaliz zerine y ksek lisans yapm olmas sebebiyle kitapla ilgili beklentim baya y ksekti Beklentime g re biraz basit kalsa kitapla ilgili beklentim baya y ksekti Beklentime g re biraz basit kalsa yaz m dilini ve roman n Roman ve Ger ek olarak iki ayr kanaldan ilerleyi tarz n sevdim yi ki okudum dediklerimden nce izgide RaksNihan Kaya ya ait okudu um ilk kitap beni ger ekten a rtt Ne bekledi imi bilmeyerek ba lad m itiraf etmekten gocunmayaca m Standart st bir roman okuyaca m tahmin etsem de bunca arp laca m d nmemi tim Okuma s ras nda farkl l klardan do an at malar ya amak sand m z fark ettim Ayn derde sa uzatan kimselerin bak lar nda ba ka t rl bir bulu ma olabilirmi dedim Derdin er kisvede farkl durdu unu g rd m yine yeniden Ger e in ve kurgunun esnek s n rlar aras nda raks eden yazar n pe inde d mlerle delilikle g rmek istedi im ger eklerin kabuklar n n alt nda gizlenenlerle bo u tum D n nce bir kere daha fark ediyor insan roman ve ger ek o u zaman garip bir kesi imi payla makta Pencerenizin nereye bakt ndan ok ne g rmek istedi inizle alakal kitap Bak rk y Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesinde tedavi g ren Yasef ve tezi i in bir astan n ikayesini irdelemek isteyen Nihan Kaya n n diyaloglar yla ilerliyor Ger ek ve roman olarak iki k sma ayr lan kitapta bir yerden sonra ger ek ve roman ayr m n yitiriyorsunuz Bu iki kavram birbirine kar yor Kitab n sonundaki r portajdan da anla laca zere yazar n da tam olarak yapmak istedi i bu Delilikle insan n aras nda duran o ipince izgide dola yor roman Psikolojik olarak bir par a y zeysel bulsam da genel olarak ak c ve kolay ilerleyen bir metindi Geri plandaki Filistin vurgusu ve Nur etraf nda d nen vatan vatans zl k vurgusu ok yerindeydi Yine de Bu u yazar okumaya ba lamak i in do ru kitap m yd emin de ilim K rg nl k da OKUMADAN YAZAR VE KALEMI HAKK NDA BEYLIK C MLELER yazar ve kalemi akk nda beylik c mleler istemiyorum Ger e in romana roman n ger e e kar t tabir i caizse izofrenik bir roman O kadar zg n ve bence o kadar g zel roman O kadar zg n ve bence o kadar g zel kitap ki nas l yorumlayaca m bile a rm durumday m Kitapla ilgili tek s k nt m sonunun birden bire gelivermesi Ben olaylar Reiki And The Seven Chakras ha zd ma zece im derken bir bakt m kitab n sonuna gelmi im Nihan Kaya n n kalemine zaten diyecek tek bir s z m yok yle g zel Al n size bir kuple de kan t b rakay m buraya Uzun bir yolculuktan sonra ev. Nihan Kaya'nın ikinci romanıÇatı Katı adlı ikaye kitabı ile TYB ödülü alan Kaya bu romanında bir Filistinli kızla İstanbul'lu bir Yahudi'nin kağıt üzerinde kalan evl. ,


E d nmek gibisin Eve geri d
Nmek GibisinD T Kten 
gibisinD t kten tekrar kalkmak gibisin Kitab n kapa n ilk kez a mak gibisin Uykuya dalmak BIR ANDA DAL VERMEK GIBISIN KURGUSU anda dal vermek gibisin Kurgusu ak c l ile ok k sa s rede bitirdim Bu u yu Okudu um ilk Nihan Kaya kitab ve olduk a be endim Ger ek Roman Aral k gibi kavramlarla ay rd roman n asl nda epsinin bir b t n oldu unu ger ek olduklar n d nd m z eylerin belki de ger ek olmad n ya da kurgu sand klar m z n ger eklerin ta kendisi oldu unu akl mdan ge irerek bir s re sonra I Curse the River of Time hepsi birbiriyle kucakla m ekilde soluksuz okudum Her eyin tesinde Yasef in aresiz a k n vatans z kalm bir kad n n rp n lar n ve geride b rakt klar na ya ad klar na duydu u ac yissettim Senin gibi kaybolmay g ze al yorum e er sonunda kendime varabilmek varsa nsanlar ekseriyetle b yledir zihinlerinde bir eye karar verir sonra ona do ru olup olmad n sorgulamadan inan rlar nk insan l nce g m lece i bir topra olsun ister Topra n bilmek ister Annemin bildi i gibi ve onun annesinin ve onun da annesinin Atalar n n g m l oldu unu bildi in yer seni uykunda bile a r r Ve dahas olan bir ok not al nm sat r Keyifli bir okumayd su gibi akti ask catisinin altinda insanliga savaslara kayiplara cocukluga ve daha bir cok beseri detaya dair bir cok nuans barindiriyor icinde okurken Once I Was a Princess hayatiayata Okudu um en farkl kitaplardan biriydi Ger ek ve Court the Night (Blood Bonds, hayali i i e ge ti i neyin ger ek neyinayal oldu unun kar t ilgin bir kitap Ger ek bize empoze edilenler mi yoksa Greed, Seeds and Slavery hayal oldu u iddia edilenler mi Romanlar m ger ek ger ekler mi roman Yine de bir ele tirim var Virg ller Biliyorum bu konuda tak nt l y m ama yine yle b yle de ildi Ama ve veya ya da ncesi dahil olmak zere yanl yerde kullan lan bir s r gereksiz virg l Okumay nas l zorluyor anlatamam Bir yazar buatay nas l yapar diye d nmedim de il Sonundaki Yazar n Notu b l m n okuyunca kafama dank etti Kitab n Demons, Deliverance, Discernment haz rl k a amas nda notlar ngilizce alm o virg ller de ngilizce kullan mdan miras kalm Bay ld m bir b l m payla mak isterim Halbuki ben topra kad n san rd m Me erik ye yanl m asl nda deniz kad n kara erkekmi Kara sa lam ciddi a rba l dururmu deniz Some Prefer Nettles by Junichiro Tanizaki Summary Study Guide her gece kendisini gider karaya vururmu Kara daep yle sessiz sakin g r n rm ama gece g nd z denizin yan nda durur tek ba na ma rur duruyor gibi g r nse de asl nda Iliğini dile getiriyor Aslında anlatmak istediği Filistin'li kızın şahsında Filistin'in uğradığı zulmün ikayesidir Buğu'nun muhtevası kadar biçimsel özellikleri de Buğu Author Nihan Kaya

Back To Top